Build Skills with our trainings

Sign up now!

Ministria e Drejtësisë jep opinion ligjor për Agjencinë Kundër Korrupsionit

Mar 25, 2021

Ministria e Drejtësisë në cilësinë e hartuesit të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e funksionit publik, bazuar në Rregulloren nr. 13/2013 për Shërbimin Ligjor Qeveritar, sot ka dhënë opinion ligjor për Agjencinë Kundër Korrupsionit.

 

I nderuar z. Havolli,

Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e hartuesit të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, bazuar në Rregulloren nr. 13/2013 për Shërbimin Ligjor Qeveritar, nenin 21, paragrafin 1.4, Departamenti Ligjor i Ministrisë së Drejtësisë ka kompetencë për dhënie të opinioneve ligjore, për ligjet të cilat janë sponsorizuar nga kjo Ministri.

 

Qëllim parësor i këtij opinioni ligjor është lehtësimi i zbatimit në praktikë të këtij ligji, në pajtim me frymën dhe qëllimin për të cilin ky ligj është miratuar.

 

Siç jeni në dijeni, qëllimi i ligjit është bazuar në praktikat dhe standardet ndërkombëtare në mënyrë që të sigurojë se zyrtarët publik gjatë ushtrimit të funksioneve publike detyrat e tyre i kryejnë në mënyrë objektive, të paanshme dhe transparente.

 

Ushtrimi i funksioneve publike në mënyrë objektive, të paanshme dhe transparente  ka për qëllim edhe promovimin dhe ruajtjen e integritetit personal të zyrtarit dhe të institucionit që përfaqëson.

 

Komponentë e rëndësishme e këtij parimi është efikasiteti dhe profesionalizmi në  ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive.

 

Në këtë drejtim edhe kufizimet e përcaktuara në nenin 12 dhe 13 të këtij ligji duhet të evitojnë në praktikë  rastet e ushtrimit të funksioneve publike në kundërshtim me frymën e ligjit dhe neneve të lartpërmendura përmes të cilave do të cenohej parimi i efikasitetit, profesionalizimit, integriteti personal i zyrtarit publik dhe institucionit që përfaqëson, kredibiliteti dhe evitimi i situatave që mund të ulin besimin e publikut në zyrtarin publik apo institucionin që përfaqëson.

 

Në funksion të realizimit të qëllimit të Ligjit, specifikisht nenit 13 të tij, në të cilin përcaktohet si në vijim:

 

“Zyrtari i lartë nuk mund të jetë anëtar i më shumë se një organi drejtues të ndërmarrjes në pronësi publike, shoqërisë aksionare me pronë publike si dhe organeve të institucioneve të tjera publike, përveç nëse parashihet ndryshe shprehimisht me ligj. Zyrtari i lartë, në cilësinë e anëtarit të organeve të përmendura në këtë paragraf, nuk ka të drejtë shpërblimi me pagesë, përveç të drejtës në kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe shpenzimeve të tjera të lidhura me të.

 

Ju njoftojmë se, zyrtari i lartë, krahas funksionit të tij publik, mund të jetë anëtar i vetëm një (1) organi të cekur më lartë, përveç nëse parashihet ndryshe shprehimisht me ligj.

 

Ndërsa pjesa e cila i referohet shpërblimit me pagesë, nënkupton se zyrtari i lartë nëse është njëkohësisht anëtar i organeve të cekura më lartë nuk ka të drejtë shpërblimi me pagesë, përveç të drejtës në kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe shpenzimeve të tjera të lidhura me të.

 

Qëllimi i kësaj dispozite është që zyrtarit të lartë t’i ndalohet shpërblimi me pagesë, dhe në anën tjetër mundëson vetëm kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe shpenzimeve tjera të ndërlidhura me udhëtimin.

 

Shënim: Opinioni i dhënë nga Departamentit Ligjor i Ministrisë së Drejtësisë përkitazi me këtë çështje nuk ka fuqi detyruese, por ka për qëllim sqarimin e dispozitave të Ligjit, thuhet në komunikatën për media e MD-së.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM