Build Skills with our trainings

Sign up now!

Qeveria miraton masat për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19

Gus 12, 2021

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhjen e 25-të, në të cilën ka shqyrtuar dhe aprovuar masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19, pas situatës së krijuar me rritjen e numrit të të infektuarve me këtë virus në vendin tonë.

Masat e reja për ruajtjen e shëndetit publik dhe mbrojtjen nga COVID-19 janë vërtetuar si të domosdoshme për të kufizuar transmetimin e COVID-19 dhe për të zvogëluar vdekjet.

Sipas raporteve të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, situata epidemiologjike me COVID–19, në Kosovë paraqet një ngritje të rasteve të infektimit me COVID-19.

Në një situatë të tillë, duke ju referuar të dhënave aktuale mbi situatën epidemiologjike dhe rekomandimeve të IKShPK – së, Qeveria ka balancuar interesin e ruajtjes së shëndetit publik dhe interesin ekonomik duke marrë masa të cilat në njërën anë mundësojnë një aktivitet të shtuar ekonomik, ndërsa në anën tjetër kontrollojnë dhe parandalojnë shpërndarjen e COVID-19.

Prandaj, në bazë të rekomandimeve të dhëna nga IKShPK, ministritë e linjës, palët e inte­re­sit dhe ekspertët përkatës, në këtë mbledhje u vendos për masat kundër COVID-19 të cilat mund t’i gjeni të plota në dokumentin e bashkëngjitur.

Gjithashtu, për të përshpejtuar procesin e vaksinimit, Qeveria ka ndarë mjete buxhetore për angazhimin e 50 infermierëve të cilët do të angazhohen në procesin e vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë për ndarje të mjeteve buxhetore në shumë prej 88,620 € (tetëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qind e njëzet euro) për angazhimin e 50 infermierëve për procesin e vaksinimit.

Këto mjete merren nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, dhe ndahen në kategorinë e shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

 

V E N D I M 

Për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e  pandemisë COVID-19 

 1. [Zbatimi territorial]
 2. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. 
 3. [Hyrjet dhe daljet e qytetarëve të huaj nga Republika e Kosovës ]
 4. Qytetarët e huaj, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe ata me leje  qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë dhe të cilët vijnë nga vendet me  rrezik të lartë sipas listës zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të  Kosovës (IKShPK), duhet të kenë test RT-PCR negativ për COVID-19 të bërë në 72 orët e  fundit, në bazë të parimit të reciprocitetit.  
 5. Nga pika 2. përjashtohen: 

3.1. Qytetarët e huaj, të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave  kufitare tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, përmes aeroportit  ose pikave kufitare tokësore, me kusht që në hyrje të nënshkruaj deklaratën se do ta  lëshojë Kosovën brenda tre (3) orësh; 

3.2. Qytetarët e huaj, të cilët punojnë si transportues profesionist (vozitës), me kusht që të  respektojnë protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19; 3.3. Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me  

autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet  deklarata se do ta lëshojnë territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh; 

3.4. Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë, si dhe familjarët e tyre; 3.5. Personat që kanë çertifikatë të vaksinimit të plotë kundër COVID-19; 3.6. Personi me një rezultat pozitiv të testit të antitrupave serologjik –IgG, të lëshuar më së shumti tridhjetë (30) ditë para mbërritjes. 

3.7. Fëmijët nën moshën njëmbëdhjetë (11) vjeçare. 

 1. [Mbrojtja dhe siguria në punë]
 2. Gratë shtatzëna, lirohen nga obligimi për t’u paraqitur fizikisht në punë. Punëdhënësit  publikë apo privat udhëzohen të ju krijojnë mundësinë që të punojnë nga shtëpia.  

Ç. [Masat e përgjithshme të mbrojtjes dhe higjienës] 

 1. Obligohen institucionet publike dhe private, si dhe subjektet tjera, të mbajnë dezinfektues  për duar dhe një sasi të maskave në vende të qasshme, në hyrje të objektit si dhe në  ambientet e brendshme. 
 2. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, që në hyrje të çdo objekti,  të vendosin shenja të dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga COVID-19,  përfshirë shenjën e ndalimit të hyrjes në objekt pa maska, si dhe respektimin e distancës.  
 3. Obligohen përgjegjësit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera, që të  kryejnë dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave të mbyllura.  
 4. Bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën është obligative në të gjitha rastet,  përveç: 

8.1 Gjatë ecjes në ambient të jashtëm, vetëm;

8.2 Gjatë ngasjes së automjetit, vetëm, apo në grup me jo më shumë se katër (4)  persona; 

8.3 Gjatë vrapimit, çiklimit dhe ushtrimeve fizike; 

8.4 Gjatë ngrënies apo pijes.  

 1. Në institucionet publike të Kosovës ndalohet hyrja e personave pa maska, si dhe  obligohet bartja e tyre gjatë gjithë kohës brenda hapësirave të përbashkëta.  
 2. [Institucionet e arsimit]
 3. Institucionet publike dhe private të të gjitha niveleve të arsimit vazhdojnë mësimin sipas  udhëzuesit përkatës për sektorin e arsimit.  
 4. Të gjitha institucioneve publike dhe private të të gjitha niveleve të arsimit, iu ndalohet  organizimi i ekskursioneve dhe shëtitjeve grupore. 

Dh. [Paraqitja për skemat sociale dhe pensionale] 

 1. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve udhëzohet të lirojë të gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale, që menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt në zyrat përkatëse për qëllime të evidentimit, skërkohet me ligjet përkatëse.
 2. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]
 3. Lejohen grumbullimet në hapësira të mbyllura (mbledhje, seminare, trajnime), me  kusht që të shfrytëzohet 50% e kapacitetit të hapësirës. Organizatori obligohet të mbaj  distancën fizike prej 1 metër në mes të personave. 
 4. Lejohen grumbullimet në ambiente të jashtme, tubimet masive / shoqërore  (festivale, koncerte, etj.) me kusht që të shfrytëzohet 70% e kapacitetit të hapësirës.  

Ë. [Organizimi i ahengjeve

 1. Mbajtja e dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrëmjeve të maturës, lejohet deri  në ora 01:00. 
 2. Organizimi i dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrëmjeve të maturës, është i  lejuar me kusht që të shfrytëzohet 50% e kapacitetit të hapësirës, por jo më shumë se  treqind (300) të ftuar në rastet kur 50% e kapacitetit të hapësirës tejkalon këtë numër.  17. Distanca në mes të tavolinave duhet të jetë tri (3) metra.  
 3. Për mbajtjen e dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrëmjeve të maturës,  obligohet respektimi i udhëzuesit të veçantë për ahengje. 
 4. [Klubet e natës]
 5. Klubet e natës lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 23:00 deri në ora në ora  03:00.  
 6. Kryerja e pagesave si dhe lirimi i hapësirës nga ana e klientëve në klubet e natës duhet  të bëhet deri në ora 03:15.  
 7. Në ambientet e mbyllura të klubeve të natës lejohet shfrytëzimi deri në 50% e  kapacitetit të hapësirës. 
 8. Në ambientet e hapura të klubeve të natës lejohet shfrytëzimi deri në 70% e  kapacitetit të hapësirës. 
 9. [Hyrja, shfrytëzimi dhe organizimi i aktiviteteve të caktuara ]
 10. Nga data 20 gusht 2021 deri me datë 10 shtator 2021, hyrja në ambientet e klubeve të  natës, diskotekave dhe ambientet ku mbahen ahengjet (dasma, fejesa, ahengje  familjare, etj.), grumbullimet, tubimet masive (festivale, koncerte, etj.), të cilat kanë 

kapacitet mbi 100 persona, si dhe organizimi i këtyre aktiviteteve, lejohet vetëm nëse  klientët/pjesëmarrësit posedojnë një nga dëshmitë e mëposhtme: 

23.1. Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë ose marrjen e një dozë të   vaksinës kundër COVID-19;  

23.2. Testi RT-PCR negativ për COVID-19, jo më i vjetër se 72 orë; 

23.3. Dëshmi se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më   pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të   antitrupave serologjik –IgG, i lëshuar më së shumti para 30 ditëve; 23.4. Test i shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë. 

 1. Nga data 20 gusht 2021 deri me datë 10 shtator 2021, një nga dëshmitë e cekura në  pikën 23, duhet të posedohet nga të gjithë punëtorët në kuadër të bizneseve/  aktiviteteve të cekura në pikën 23, të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me  klientët.  
 2. Personat përgjegjës të bizneseve/ aktiviteteve të cekura në pikën 23, janë të  detyruar të caktojnë një person i cili do të kontrollojë posedimin e të paktën një prej  dëshmive sipas pikës 23.  
 3. Personat nën moshën 18 vjeçare nuk janë të detyruar të posedojnë asnjë nga  dëshmitë e cekura sipas pikës 23, përveç kur hyjnë në klube nate dhe diskoteka. 27. Varësisht sipas situatës epidemiologjike, afati i përcaktuar në pikën 23, mund të  ndryshohet, si dhe mund të përfshihen biznese/aktivitete tjera. 

Gj. [Gastronomia] 

 1. Shërbimet e gastronomisë lejohen të zhvillojnë aktivitetin e tyre në përputhje me  udhëzuesin përkatës. Në hapësirat e mbyllura lejohen deri në deri në 50% e  kapacitetit të hapësirës. Në hapësirat e hapura shfrytëzimi deri në 70% e kapacitetit të  hapësirës. Sipërfaqja llogaritet për zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet. 
 2. Shërbimet e gastronomisë lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre sipas orarit të tyre të  rregullt, në pajtim me nenin 40 të Ligjit Nr. 2004/ 18 për Tregtinë e Brendshme dhe  rregulloret përkatëse komunale.  
 3. Përgjegjësit e lokaleve duhet të sigurohen që distanca ndërmjet klientëve në tavolina  të ndryshme të jetë së paku një (1) metër.  
 4. Pjesa e prapme e një karrige, me pjesën e prapme të karriges tjetër duhet jenë në distancë  së paku një (1) metër. 
 5. Në hapësirat e mbyllura lejohen deri në 4 persona në tavolinë. Në rast se tavolinat janë  me të mëdha se dy (2) metra, atëherë parakusht është që të shfrytëzohet hapësira duke  respektuar kufizimin prej pesë (5) persona në 10 m2
 6. Në hapësirat e mbyllura lejohet shërbimi i ushqimit dhe pijeve vetëm për mysafiret  që janë të ulur ose duke qëndruar në këmbë në një tavolinë ose në banak. 34. Në hapësirat e jashtme lejohen deri në gjashtë (6) persona në tavolinë, banak apo në  tavolina në këmbë.  
 7. Çdo tavolinë duhet të jetë e pajisur me dezinfektues që përmbajnë së paku 60-70%  alkool. 
 8. Duhet të vendosen udhëzuesit në hapësirat e jashtme të lokaleve lidhur me  informimin e klientëve për protokollin e masave kundër COVID-19. 
 9. [Qendrat tregtare dhe operatorët e tjerë ekonomikë]
 10. Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare sipas udhëzuesit përkatës. 
 11. Obligohen të gjithë operatorët, të cilët për veprimtari ekonomike e kanë tregtinë me  shumicë dhe pakicë, që të përcaktojnë numrin maksimal të klientëve në lokal në të  njëjtën kohë sipas rregullit – 1 person për 8 m2. Këta operatorë obligohen të shënojnë në 

hyrje numrin maksimal të klientëve të lejuar në të njëjtën kohë. Sipërfaqja llogaritet për  zonën ku lejohen të qëndrojnë klientët. 

 1. [Puna me palë]
 2. Personi përgjegjës i institucionit publik apo privat dhe i operatoreve ekonomikë,  obligohet që të ndalojë rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashtë ambientit të  punës/biznesit, përveç nëse mbahet distancë fizike prej të paktën 1.5 metra nga grupet e  tjera të personave. 
 3. [Transporti publik]
 4. Operatorët e transportit rrugor të udhëtareve lejohen të punojnë, duke shfrytëzuar  kapacitetin e plotë të ulëseve, me kusht që personeli dhe udhëtarët të mbajnë  maskën gjatë tërë kohës. Operatorët e transportit nuk mund të ketë më tepër udhëtarë  në autobus se sa që posedojnë ulëse.  
 5. Në taksi lejohen të udhëtojnë deri në tre (3) udhëtarë. 
 6. [Teatrot, bibliotekat, etj.] 
 7. Teatrot, bibliotekat, orkestrat, galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore,  muzetë, qendrat e kulturës me grupe apo institucionet tjera të ngjashme vartëse të  MKRS-së apo të Komunave, lejohen të punojnë duke shfrytëzuar 50% të  hapësirës/sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha aktivitetet (si gjatë shfaqjeve  ashtu edhe gjatë ushtrimeve).  
 8. [Sporti dhe rekreacioni]
 9. Lejohet organizimi i garave sportive dhe stërvitjeve përkitazi me protokollet dhe  rekomandimet e organizatave botërore për organizimin e ngjarjeve sportive dhe me  masat mbrojtëse të Qeverisë së Republikës së Kosovës. 
 10. Në aktivitetet garuese në hapësira të mbyllura lejohet prania e shikuesve deri në 15% të kapacitetit të objektit apo hapësirës sportive (salla sportive, pishina, hapësira të tjera të mbyllura) duke respektuar masën e distancës prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtëse.  
 11. Në aktivitetet garuese në hapësira të jashtme lejohet prania e shikuesve deri në 30% të kapacitetit të objektit, apo hapësirës sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapësira të tjera të mbyllura), duke respektuar masën e distancës prej 1.5 metra dhe masat tjera  mbrojtëse.  
 12. Organizatorët e garës janë të obliguar të ndërmarrin masat specifike, në përputhshmëri me protokollet ndërkombëtare, për menaxhimin e masës (tifozëve) para, gjatë, dhe pas hyrjes në hapësirën sportive. 
 13. Lejohet shfrytëzimi i fitneseve, palestrave dhe të ngjashme për aktivitete individuale  rekreative, sipas udhëzuesit përkatës. 
 14. Shfrytëzimi i fitneseve, palestrave dhe të ngjashme bëhet në proporcion 1 klient në  8m2
 15. Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve të tjera për  pastrimit), në secilën pajisje të fitnesit me qëllimit të vetëdijësimit dhe dezinfektimit të  tyre nga secili klient pas përdorimit.  

Ll. [Udhëzuesit dhe sqarimet] 

 1. Obligohet Ministria e Shëndetësisë që të nxjerrë udhëzuesit e përkohshëm, të  përgjithshëm dhe të veçantë për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si në vijim: 50.1. Udhëzues i Përkohshëm për aplikimin e masave të përgjithshme për  parandalimin dhe luftimin e COVID-19;

50.2. Udhëzues i Përkohshëm për sektorin e shërbimeve personale dhe bizneseve,  industrisë, administratës publike dhe OJQ-ve; 

50.3. Udhëzues i Përkohshëm për institucionet arsimore të të gjitha niveleve; 50.4. Udhëzues i Përkohshëm për gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe  qendra tregtare; 

50.5. Udhëzues i Përkohshëm për tubimet fetare, varrime, punëtori dhe aktivitete  kulturore, 

50.6. Udhëzues i Përkohshëm për fitnese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative  dhe sportive; 

50.7. Udhëzues i Përkohshëm për transportin publik; 

50.8. Udhëzues i Përkohshëm për institucionet e kujdesit shëndetësor; 50.9. Udhëzues i Përkohshëm për aviacionin civil; 

50.10. Udhëzues i Përkohshëm për institucionet korrektuese, qendra të azilit dhe të  mbajtjes për të huaj; 

50.11. Udhëzues i Përkohshëm për dasma, fejesa, ahengje familjare dhe mbrëmje të  maturës.  

  

 1. Udhëzuesit nga pika 50 janë të detyrueshëm për të gjithë personat dhe sektorët ndaj të  cilëve zbatohen. 
 2. Obligohet Ministria e Shëndetësisë që në rast nevoje të nxjerr sqarime për pikat e këtij  vendimi. 
 3. [Zbatimi]
 4. Obligohet Ministri i Shëndetësisë, AUV dhe Policia e Kosovës, që në bashkëpunim me  shtabet emergjente komunave, të mbikëqyrë zbatimin e këtij vendimi dhe të dorëzojë në  Zyrën e Kryeministrit raport javor (çdo të premte deri në orën l6:00). 
 5. Obligohet Ministria e Shëndetësisë, ShSKUK dhe IKShPK të dorëzojnë në Zyrën e  Kryeministrit raportin javor, (çdo të premte deri në orën 16:00), për zbatimin e  masave, gjendjen në institucionet shëndetësore, gjendjen epidemiologjike si dhe  parashikimet për dy javët në vijim. 
 6. Obligohet Ministria e Shëndetësisë , bazuar Ligjin Nr. 07/L-006 për  Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19, në territorin e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendime operacionale, varësisht prej situatës epidemiologjike dhe rekomandimeve të IKShPK-së. 
 7. Obligohet Policia e Kosovës dhe inspektoratet përgjegjëse, të mbikëqyrin zbatimin e  masave, vendimeve të tjera dhe udhëzuesve përkatës në zbatim të Ligjit Nr. 07/L 006 r Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës. 
 8. Për shkelësit e masave, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masat  ndëshkimore sipas Ligjit Nr. 07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë  COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës dhe ligjeve të tjera në fuqi. 
 9. I vetmi autoritet që mund të interpretojë këtë vendim është Ministria e  Shëndetësisë, ndërkaq çdo institucion tjetër mund të ofrojë sqarime për kategoritë  respektive për të cilat aplikohet ky vendim, vetëm pas miratimit të atij sqarimi nga ana e  Ministrisë së Shëndetësisë. 
 10. [Shfuqizimi i vendimit Nr. 19/19]
 11. Shfuqizohet Vendimi i Qeverisë Nr. 19/19 i datës 14.07.2021.

Nj. [Hyrja në fuqi] 

 1. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM