Build Skills with our trainings

Sign up now!

Qeveria miraton vendimin për masat e përgjithshme për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e COVID-19

Gus 18, 2021

Qeveria e Republikës së Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e 27-të me radhë gjatë të cilës ka miratuar tre vendime.

Në këtë mbledhje u miratua vendimi për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e  pandemisë Covid-19, të cilat mund t’i gjeni të plota në dokumentin e bashkëngjitur.

Bazuar në të dhënat aktuale mbi situatën epidemiologjike dhe rekomandimet e IKShPK – së, Qeveria ka balancuar interesin e ruajtjes së shëndetit publik dhe interesit ekonomik, duke marrë masa të cilat në njërën anë mundësojnë një aktivitet të shtuar ekonomik, ndërsa në anën tjetër kontrollojnë dhe parandalojnë shpërndarjen e COVID-19.

Masat e ndërmarra përmes këtij vendimi nuk përcaktojnë, në asnjë rast obligimin e vaksinimit të detyrueshëm, duke qenë se kufizimet e vendosura ndaj publikut mund të përmbushen me paraqitjen e dëshmisë së statusit të vaksinimit, të rezultatit të një testimi që arrin në përfundimin se personi nuk është i infektuar me COVID-19, ose se personi është shëruar nga COVID-19 dhe ka antitrupa të mjaftueshëm.

Me tej, në mbledhjen e sotme të Qeverisë, është shqyrtuar dhe miratuar vendimi për zgjatjen e mandatit të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë, Naim Bardiqi edhe për katër (4) vjet.

Miratimin e kabinetit qeveritar e ka marrë sot edhe kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë për angazhimin e përkohshëm të 1,116 (njëmijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë) profesionistëve shëndetësorë dhe stafit mbështetës për menaxhimin e pandemisë dhe përkrahjen e procesit të vaksinimit kundër COVID-19, për tre muaj, me mundësi të vazhdimit edhe për tre muaj tjerë shtesë (MFPT), në shumë totale prej 3,192,854 € (tre milionë e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër euro), thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

 

V E N D I M 

Për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e  pandemisë COVID-19 

 1. [Zbatimi territorial]
 2. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. 
 3. [Hyrjet dhe daljet e qytetarëve të huaj nga Republika e Kosovës]
 4. Të gjithë qytetarët të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe ata me leje qëndrimi  të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë dhe të cilët vijnë nga vendet me rrezik të lartë  sipas listës zyrtare të Institutit kombëtar të shëndetësisë publike të Kosovës (IKShPK), duhet  të kenë test RT-PCR negativ për COVID-19 të bërë në 72 orët e fundit. 
 5. Nga pika 2. përjashtohen: 

3.1. Qytetarët të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo pikave kufitare tokësore dhe  largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, përmes aeroportit ose pikave kufitare tokësore,  me kusht që në hyrje të nënshkruaj deklaratën se do ta lëshojë Kosovën brenda tre (3)  orësh; 

3.2. Qytetarët të cilët punojnë si transportues profesionist (vozitës), me kusht që të respektojnë  protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19; 

3.3. Qytetarët të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose  me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta  lëshojnë territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh; 

3.4. Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë, si dhe familjarët e tyre; 3.5. Personat që kanë çertifikatë të vaksinimit të plotë kundër COVID-19; 

3.6. Personi me një rezultat pozitiv të testit të antitrupave serologjik –IgG, të lëshuar  më së shumti tridhjetë (30) ditë para arritjes. 

3.7. Fëmijët nën moshën njëmbëdhjetë (11) vjeç. 

 1. [Mbrojtja dhe siguria në punë]
 2. Gratë shtatzëna, lirohen nga obligimi për t’u paraqitur fizikisht në punë. Punëdhënësit publikë  apo privat udhëzohen të ju krijojnë mundësinë që të punojnë nga shtëpia, për aq sa është e  aplikueshme.  

Ç. [Masat e përgjithshme të mbrojtjes dhe higjienës]

 1. Obligohen institucionet publike dhe private, si dhe subjektet tjera, të mbajnë dezinfektues për  duar dhe maska në vende të qasshme, në hyrje të objektit si dhe në ambientet e brendshme. 
 2. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, që në hyrje të çdo objekti, të  vendosin shenja të dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga COVID-19, përfshirë  shenjën e ndalimit të hyrjes në objekt pa maska, si dhe respektimin e distancës.  
 3. Obligohen përgjegjësit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera, që të kryejnë  dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave të mbyllura.  
 4. Ndalohet hyrja në ambientet e mbyllura pa maskë. 
 5. Bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën është obligative në të gjitha rastet, përveç: 9.1. Gjatë ecjes në ambient të jashtëm, vetëm; 

9.2. Gjatë ngasjes së automjetit, vetëm, apo në grup me jo më shumë se katër (4) persona; 9.3. Gjatë vrapimit, çiklimit dhe ushtrimeve fizike; 

9.4. Gjatë ngrënies apo pijes.  

 1. Obligohen të gjitha institucionet publike dhe private që të përcaktojnë një punonjës të  monitorojë zbatimin e masës të përcaktuar në pikën 8. 
 2. [Institucionet e arsimit]
 3. Institucionet publike dhe private të të gjitha niveleve të arsimit vazhdojnë mësimin sipas  udhëzuesit përkatës për sektorin e arsimit.  
 4. Të gjitha institucioneve publike dhe private të të gjitha niveleve të arsimit, iu ndalohet  organizimi i ekskursioneve dhe shëtitjeve grupore. 

Dh. [Paraqitja për skemat sociale dhe pensionale] 

 1. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve udhëzohet të lirojë të gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale, që menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt në zyrat përkatëse për qëllime të evidentimit, skërkohet me ligjet përkatëse.
 2. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]
 3. Lejohen grumbullimet në hapësira të mbyllura (mbledhje, seminare, trajnime), me kusht  që të shfrytëzohet 30% e kapacitetit të hapësirës. Organizatori obligohet të mbaj distancën 

fizike prej së paku 1 metër në mes të personave, sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17  të këtij Vendimi. 

 1. Lejohen grumbullimet në ambiente të jashtme, tubimet shoqërore (festivale, koncerte,  etj.) me kusht që të shfrytëzohet 50% e kapacitetit të hapësirës, sipas dëshmive të përcaktuar  në pikën 17 të këtij Vendimi. 
 2. [Klubet e natës dhe ahengjet]
 3. Nga data 20 gusht 2021 deri me datë 1 shtator 2021, ndalohet veprimtaria e klubeve të  natës, dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrëmjeve të maturës, në të gjithë  territorin e Republikës së Kosovës. 
 4. [Hyrja, shfrytëzimi dhe organizimi i aktiviteteve të caktuara]
 5. Nga data 20 gusht 2021 deri me datë 1 shtator 2021, hyrja në ambientet ku mbahen grumbullime, tubime (festivale, koncerte) aktivitete sportive dhe kulturore të cilat kanë  kapacitet mbi 100 persona, si dhe organizimi i këtyre aktiviteteve, lejohet vetëm nëse  klientët/pjesëmarrësit posedojnë një nga dëshmitë e mëposhtme: 

17.1 Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë ose marrjen e një dozë të  vaksinës kundër COVID-19;  

17.2 Testi RT-PCR negativ për COVID-19, jo më i vjetër se 72 orë; 

17.3 Dëshmi se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më  pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të  antitrupave serologjik –IgG, i lëshuar më së shumti para 30 ditëve; 

17.4 Test i shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë. 

 1. Nga data 20 gusht 2021 deri me datë 01 shtator 2021, një nga dëshmitë e cekura në pikën  17 duhet të posedohet nga të gjithë punëtorët në kuadër të bizneseve/ aktiviteteve të  cekura në pikën 17, të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me klientët.  
 2. Personat përgjegjës të bizneseve/ aktiviteteve të cekura në pikën 17, janë të detyruar të  caktojnë një person i cili do të kontrollojë posedimin e të paktën një prej dëshmive sipas  pikës 17.  
 3. Personat nën moshën 16 vjeçare nuk janë të detyruar të posedojnë asnjë nga dëshmitë e  cekura sipas pikës 17. 

Gj. [Gastronomia]

 1. Shërbimet e gastronomisë përfshirë restoranet dhe hapësirat e ngjashme në hoteleri  lejohen të punojnë deri në orën 22:30 dhe të zhvillojnë aktivitetin e tyre në përputhje me  udhëzuesin përkatës. Në hapësirat e mbyllura lejohet veprimtar deri në 50% e kapacitetit  të hapësirës. Në hapësirat e hapura lejohet shfrytëzimi deri në 70% e kapacitetit të  hapësirës. Sipërfaqja llogaritet për zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet. 
 2. Përgjegjësit e lokaleve duhet të sigurohen që distanca ndërmjet klientëve në tavolina të ndryshme të jetë së paku një (1) metër.  
 3. Pjesa e prapme e një karrige, me pjesën e prapme të karriges tjetër duhet jenë në distancë së  paku një (1) metër. 
 4. Në hapësirat e mbyllura lejohen deri në 4 persona në tavolinë. Në rast se tavolinat janë me të  mëdha se dy (2) metra, atëherë parakusht është që të shfrytëzohet hapësira duke respektuar  kufizimin prej pesë (5) persona në 10 m2
 5. Në hapësirat e mbyllura lejohet shërbimi i ushqimit dhe pijeve vetëm për mysafiret që  janë të ulur ose duke qëndruar në këmbë në një tavolinë ose në banak. 
 6. Në hapësirat e jashtme lejohen deri në gjashtë (6) persona në tavolinë, banak apo në tavolina  në këmbë.  
 7. Çdo tavolinë duhet të jetë e pajisur me dezinfektues që përmbajnë së paku 60-70% alkool. 
 8. Duhet të vendosen udhëzuesit në hapësirat e jashtme të lokaleve lidhur me informimin  e klientëve për protokollin e masave kundër COVID-19. 
 9. [Qendrat tregtare dhe operatorët e tjerë ekonomikë]
 10. Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare në përputhje me pikën 8 të këtij Vendimi dhe sipas  udhëzuesit përkatës. 
 11. Obligohen të gjithë operatorët, të cilët për veprimtari ekonomike e kanë tregtinë me shumicë  dhe pakicë, që të përcaktojnë numrin maksimal të klientëve në lokal në të njëjtën kohë sipas  rregullit – 1 person për 8 m2. Këta operatorë obligohen të shënojnë në hyrje numrin maksimal  të klientëve të lejuar në të njëjtën kohë. Sipërfaqja llogaritet për zonën ku lejohen të  qëndrojnë klientët. 
 12. [Puna me palë]
 13. Personi përgjegjës i institucionit publik apo privat dhe i operatoreve ekonomikë, obligohet që  të ndalojë rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashtë ambientit të punës/biznesit, përveç nëse  mbahet distancë fizike prej të paktën 1.5 metra nga grupet e tjera të personave. 
 14. [Transporti publik]
 15. Ndalohet hyrja në mjetet të transportit publik pa maskë. 
 16. Operatorët e transportit rrugor të udhëtareve lejohen të punojnë, duke shfrytëzuar  kapacitetin e plotë të ulëseve, me kusht që personeli dhe udhëtarët të mbajnë maskën  gjatë tërë kohës. Operatorët e transportit nuk mund të ketë më tepër udhëtarë në autobus se  sa që posedojnë ulëse.  
 17. Në taksi lejohen të udhëtojnë deri në dy (2) udhëtarë. 
 18. [Teatrot, bibliotekat, etj.] 
 19. Teatrot, bibliotekat, orkestrat, galeritë, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë,  qendrat e kulturës me grupe apo institucionet tjera të ngjashme vartëse të MKRS-së apo të Komunave, lejohen të punojnë duke shfrytëzuar 50% të hapësirës/sipërfaqeve të objekteve  përkatëse për të gjitha aktivitetet (si gjatë shfaqjeve ashtu edhe gjatë ushtrimeve), në  përputhje me pikën 8 dhe sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17 të këtij Vendimi.  
 20. [Sporti dhe rekreacioni]
 21. Lejohet organizimi i garave sportive dhe stërvitjeve përkitazi me protokollet dhe  rekomandimet e organizatave botërore për organizimin e ngjarjeve sportive dhe me masat  mbrojtëse të Qeverisë së Republikës së Kosovës. 
 22. Në aktivitetet garuese në hapësira të mbyllura lejohet prania e shikuesve deri në 15% të kapacitetit të objektit apo hapësirës sportive (salla sportive, pishina, hapësira të tjera të mbyllura) duke respektuar masën e distancës prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtëse, në  përputhje me pikën 8 dhe sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17 të këtij Vendimi.  
 23. Në aktivitetet garuese në hapësira të jashtme lejohet prania e shikuesve deri në 30% të kapacitetit të objektit, apo hapësirës sportive (stadium, pishina, hapësira të tjera të jashtme), 

duke respektuar masën e distancës prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtëse, në përputhje  me pikën 8 dhe sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17 të këtij Vendimi dhe udhëzuesit  respektiv. 

 1. Organizatorët e garës janë të obliguar të ndërmarrin masat specifike, në përputhshmëri me protokollet ndërkombëtare, për menaxhimin e masës (tifozëve) para, gjatë dhe pas hyrjes në hapësirën sportive. 
 2. Lejohet shfrytëzimi i fitneseve, palestrave dhe të ngjashme për aktivitete individuale  rekreative, sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17 të këtij Vendimi dhe udhëzuesit  respektiv . 
 3. Shfrytëzimi i fitneseve, palestrave dhe të ngjashme bëhet në proporcion 1 klient në 8m2sipas dëshmive të përcaktuar në pikën 17 të këtij Vendimi dhe udhëzuesit respektiv . 
 4. Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve të tjera për  pastrim), në secilën pajisje të fitnesit me qëllimit të vetëdijësimit dhe dezinfektimit të tyre nga  secili klient pas përdorimit.  

Ll. [Udhëzuesit dhe sqarimet] 

 1. Obligohet Ministria e Shëndetësisë që të nxjerrë udhëzuesit e përkohshëm, të përgjithshëm  dhe të veçantë për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si në vijim: 

43.1. Udhëzues i Përkohshëm për aplikimin e masave të përgjithshme për  parandalimin dhe luftimin e COVID-19; 

43.2 Udhëzues i Përkohshëm për sektorin e shërbimeve personale dhe bizneseve,  industrisë, administratës publike dhe OJQ-ve; 

43.3 Udhëzues i Përkohshëm për institucionet arsimore të të gjitha niveleve; 43.4 Udhëzues i Përkohshëm për gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra  tregtare; 

43.5 Udhëzues i Përkohshëm për tubimet fetare, varrime, punëtori dhe aktivitete  kulturore, 

43.6 Udhëzues i Përkohshëm për fitnese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative dhe  sportive; 

43.7 Udhëzues i Përkohshëm për transportin publik; 

43.8 Udhëzues i Përkohshëm për institucionet e kujdesit shëndetësor; 

43.9 Udhëzues i Përkohshëm për aviacionin civil;

43.10 Udhëzues i Përkohshëm për institucionet korrektuese, qendra të azilit dhe të  mbajtjes për të huaj; 

 1. Udhëzuesit nga pika 43 janë të detyrueshëm për të gjithë personat dhe sektorët ndaj të cilëve  zbatohen. 
 2. Obligohet Ministria e Shëndetësisë që në rast nevoje të nxjerr sqarime për pikat e këtij  vendimi. 
 3. [Zbatimi]
 4. Obligohet Ministria e Shëndetësisë, AUV dhe Policia e Kosovës në bashkëpunim me shtabet  emergjente komunave, të mbikëqyrë zbatimin e këtij vendimi dhe të dorëzojë në Zyrën e  Kryeministrit raport javor (çdo të premte deri në orën l6:00). 
 5. Obligohet Ministria e Shëndetësisë, ShSKUK dhe IKShPK të dorëzojnë në Zyrën e Kryeministrit raportin javor, (çdo të premte deri në orën 16:00), për zbatimin e masave, gjendjen në institucionet shëndetësore, situatën epidemiologjike si dhe parashikimet për  dy javët në vijim. 
 6. Obligohet Ministria e Shëndetësisë , bazuar Ligjin Nr. 07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19, në territorin e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendime operacionale, varësisht prej situatës epidemiologjike dhe rekomandimeve të IKShPK-së. 
 7. Obligohet Policia e Kosovës dhe inspektoratet përgjegjëse, të mbikëqyrin zbatimin e  masave, vendimeve të tjera dhe udhëzuesve përkatës në zbatim të Ligjit Nr. 07/L-006 r Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës. 
 8. Për shkelësit e masave, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masat ndëshkimore sipas Ligjit Nr. 07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19 në  territorin e Republikës së Kosovës dhe ligjeve të tjera në fuqi. 
 9. I vetmi autoritet që mund të ofroj opinion për këtë vendim është Ministria e Shëndetësisë,  ndërkaq çdo institucion tjetër mund të ofrojë sqarime për kategoritë respektive për të cilat  aplikohet ky vendim, vetëm pas miratimit të atij sqarimi nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. 
 10. [Shfuqizimi i vendimit Nr. 01/25]
 11. Shfuqizohet Vendimi i Qeverisë Nr. 01/25 i datës 12.08.2021.

Nj. [Hyrja në fuqi] 

 1. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe vlenë deri më dt.01.09.2021.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM